سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر مهدیه تاجیک

خانم دکتر مهدیه تاجیک

خانم دکتر مهدیه تاجیک

188423

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد