سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پریسا صالحی

خانم دکتر پریسا صالحی

خانم دکتر پریسا صالحی

188407

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد