سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر اشکان علی خاصی حبیب آبادی

آقای دکتر اشکان علی خاصی حبیب آبادی

آقای دکتر اشکان علی خاصی حبیب آبادی

188404

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد