سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی قربانپور طاهری

آقای دکتر مهدی قربانپور طاهری

آقای دکتر مهدی قربانپور طاهری

188396

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد