سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدطه علی نیای لاکانی

آقای دکتر محمدطه علی نیای لاکانی

آقای دکتر محمدطه علی نیای لاکانی

188389

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد