سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر یاس شه بخش

خانم دکتر یاس شه بخش

خانم دکتر یاس شه بخش

188378

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد