سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امید جلالی نسب

آقای دکتر امید جلالی نسب

آقای دکتر امید جلالی نسب

188373

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد