سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر الناز صادقی پور

خانم دکتر الناز صادقی پور

خانم دکتر الناز صادقی پور

188371

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد