سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زینب اله دینی

خانم دکتر زینب اله دینی

خانم دکتر زینب اله دینی

188370

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد