سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه عباسی قطب آبادی

خانم دکتر فاطمه عباسی قطب آبادی

خانم دکتر فاطمه عباسی قطب آبادی

188353

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد