سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه رستم نژاد

خانم دکتر فاطمه رستم نژاد

خانم دکتر فاطمه رستم نژاد

188344

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد