سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیررضا دهقان طرزجانی

آقای دکتر امیررضا دهقان طرزجانی

آقای دکتر امیررضا دهقان طرزجانی

188328

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد