سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر امیرحسین اکبرزاده پاشا

آقای دکتر امیرحسین اکبرزاده پاشا

آقای دکتر امیرحسین اکبرزاده پاشا

188326

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد