سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی متولی زاده

آقای دکتر علی متولی زاده

آقای دکتر علی متولی زاده

188314

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد