سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی رحیم پور میر علی لو

آقای دکتر علی رحیم پور میر علی لو

آقای دکتر علی رحیم پور میر علی لو

188275

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد