سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پوریا قربانی

آقای دکتر پوریا قربانی

آقای دکتر پوریا قربانی

188274

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد