سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی فداکار دیلمقانی

آقای دکتر علی فداکار دیلمقانی

آقای دکتر علی فداکار دیلمقانی

188264

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد