سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر عبداله عیسی زاده اهرنجانی

آقای دکتر عبداله عیسی زاده اهرنجانی

آقای دکتر عبداله عیسی زاده اهرنجانی

188256

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد