سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدجواد سینایی فر

آقای دکتر محمدجواد سینایی فر

آقای دکتر محمدجواد سینایی فر

188249

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد