سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر سروه مینه زاده

خانم دکتر سروه مینه زاده

خانم دکتر سروه مینه زاده

188248

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد