سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهرا نیساری تبریزی

خانم دکتر زهرا نیساری تبریزی

خانم دکتر زهرا نیساری تبریزی

188240

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد