سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی پرواسی

آقای دکتر علی پرواسی

آقای دکتر علی پرواسی

188236

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد