سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد مهدی قاسمی کهریزسنگی

آقای دکتر محمد مهدی قاسمی کهریزسنگی

آقای دکتر محمد مهدی قاسمی کهریزسنگی

188206

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد