سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر حدیث نصیری شاهاندشتی

خانم دکتر حدیث نصیری شاهاندشتی

خانم دکتر حدیث نصیری شاهاندشتی

188202

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد