سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر معصومه عواطف فاضلی

خانم دکتر معصومه عواطف فاضلی

خانم دکتر معصومه عواطف فاضلی

188200

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد