سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدمهدی حسینی سنجدکی

آقای دکتر سیدمهدی حسینی سنجدکی

آقای دکتر سیدمهدی حسینی سنجدکی

188195

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد