بیوگرافی آقای دکتر آرمین مرتضی قلی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر آرمین مرتضی قلی

آقای دکتر آرمین مرتضی قلی

آقای دکتر آرمین مرتضی قلی

188181

پزشک عمومی.


تهران / تهران