سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر معصومه عباسی علائی

خانم دکتر معصومه عباسی علائی

خانم دکتر معصومه عباسی علائی

179832

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد