سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر نجمه خوارزمی اقطاع

آقای دکتر نجمه خوارزمی اقطاع

آقای دکتر نجمه خوارزمی اقطاع

179803

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد