سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر طیبه قاسم آبادی

خانم دکتر طیبه قاسم آبادی

خانم دکتر طیبه قاسم آبادی

179766

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد