سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمدرضا سالاری ساردوئی

آقای دکتر محمدرضا سالاری ساردوئی

آقای دکتر محمدرضا سالاری ساردوئی

179748

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد