سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر محمد رضا بخشی گنجه

آقای دکتر محمد رضا بخشی گنجه

آقای دکتر محمد رضا بخشی گنجه

179735

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد