سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ساناز روح بخش حلوائی

خانم دکتر ساناز روح بخش حلوائی

خانم دکتر ساناز روح بخش حلوائی

179727

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد