سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدسعید دادگر

آقای دکتر سیدسعید دادگر

آقای دکتر سیدسعید دادگر

179716

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد