سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر آزاده صادقی امیری

خانم دکتر آزاده صادقی امیری

خانم دکتر آزاده صادقی امیری

179712

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد