سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر عظیمه میرزاپوراستبرق

خانم دکتر عظیمه میرزاپوراستبرق

خانم دکتر عظیمه میرزاپوراستبرق

179697

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد