سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر حمید صادقی

آقای دکتر حمید صادقی

آقای دکتر حمید صادقی

179693

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد