سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر یاسمن صادقی

خانم دکتر یاسمن صادقی

خانم دکتر یاسمن صادقی

179686

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد