سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر پویا طباطبائی ایرانی

آقای دکتر پویا طباطبائی ایرانی

آقای دکتر پویا طباطبائی ایرانی

179685

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد