بیوگرافی آقای دکتر علیرضا کردستانی

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علیرضا کردستانی

آقای دکتر علیرضا کردستانی

آقای دکتر علیرضا کردستانی

179675

پزشک عمومی.


آذربایجان غربی / شاهین دژ