بیوگرافی خانم دکتر پریسا شکیبا

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پریسا شکیبا

خانم دکتر پریسا شکیبا

خانم دکتر پریسا شکیبا

179644

پزشک عمومی.


سیستان و بلوچستان / چاه بهار