سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر سیدامیر طریقی نیا

آقای دکتر سیدامیر طریقی نیا

آقای دکتر سیدامیر طریقی نیا

179632

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد