سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر فاطمه رستمی اواتی

خانم دکتر فاطمه رستمی اواتی

خانم دکتر فاطمه رستمی اواتی

179618

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد