سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر کتایون سلطانی نژاد

خانم دکتر کتایون سلطانی نژاد

خانم دکتر کتایون سلطانی نژاد

179577

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد