سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر پردیس فاتحی شلمزاری

خانم دکتر پردیس فاتحی شلمزاری

خانم دکتر پردیس فاتحی شلمزاری

179572

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد