سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر مهدی نقدی پورفرهادآباد

آقای دکتر مهدی نقدی پورفرهادآباد

آقای دکتر مهدی نقدی پورفرهادآباد

179554

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد