سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر شیما محمدحسینی طرقی

خانم دکتر شیما محمدحسینی طرقی

خانم دکتر شیما محمدحسینی طرقی

179534

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد