سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر زهره السادات ابراهیمی

خانم دکتر زهره السادات ابراهیمی

خانم دکتر زهره السادات ابراهیمی

179521

پزشک عمومی.


تهران / تهران
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد