بیوگرافی خانم دکتر ساناز نسترنی

جوان ترین رادیولوژیست کشور

سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی خانم دکتر ساناز نسترنی

رتبه اول آزمون های علوم پایه و پره اینترنی ،یک درصد برتر دانشگاه، داری بورد تخصصی رادیولوژی

خانم دکتر ساناز نسترنی

خانم دکتر ساناز نسترنی

179515

پزشک عمومی.
دکترای حرفه‌ای تصویربرداری (رادیولوژی).


- / -