سوابق علمی ، اجرایی ، مدیریتی آقای دکتر علی فاضل یزدی

آقای دکتر علی فاضل یزدی

آقای دکتر علی فاضل یزدی

179496

پزشک عمومی.


- / -
این پزشک در حال حاضر نوبت دهی فعالی ندارد